Intensjonsavtale for sammenslåing Samemisjonen og Sarepta

Som det tidligere er informert om på hjemmesiden til Sarepta, tok Landsstyret i Norges Samemisjon initiativ til sammenslåing med Misjon Sarepta. Dette stilte styret i Sarepta seg positiv til, og det ble framforhandlet forslag til intensjonsavtale for sammenslåing. Denne vedtok Sarepta i sitt møte i november.

Landsstyret i Samemisjonen behandlet saken i sitt møte i desember, og der var også formannen i Sarepta invitert til å være med. Det opplevdes som et positivt og konstruktivt møte. Landsstyret vedtok intensjonsavtalen med noen mindre endringer. Den justerte avtalen ble så vedtatt av Sarepta på julaften, slik at det nå foreligger en omforent intensjonsavtale.

Samemisjonen har en lengre vei å gå i denne prosessen enn Sarepta, ved at intensjonsavtalen må presenteres og behandles i organisasjonens ulike organer fram til endelig behandling i Landsmøtet til sommeren. I en slik sak vil det naturlig nok være ulike oppfatninger i en tradisjonsrik organisasjon som Samemisjonen, der veien videre skal vurderes i en utfordrende situasjon. Både Dagen og Vårt Land har hatt oppslag om saken. Disse er greie når det gjelder hva saken dreier seg om, men i Vårt Land ble Sarepta framstilt både feil og ufullstendig. En faktaboks i Dagen har tilsvarende feil. Det er korrigerte i en artikkel som er sendt Vårt Land, og som også er lagt ut her på hjemmesiden.

Vi vil her i noen punkter gi en kort presentasjon av intensjonsavtalen:

1. Formålet med en sammenslåing er at begge organisasjonenes arbeid skal videreføres og styrkes. Det gjelder forkynnelse, bibelundervisning og diakoni.

2. Det blir lagt til grunn at de to organisasjonene har felles læremessig basis, sammenfallende åndelig syn og i stor grad tenker likt om arbeidet.

3. Sammenslåingen er tenkt slik at man bygger på Sareptas styrings- og organisasjonsstruktur, og bruker navnet Misjon Sarepta. Formelt sett vil derfor Samemisjonen som organisasjon bli lagt ned, men kallet og arbeidet vil bli inkorporert og ført videre i «nye» Misjon Sarepta. Det administrative og praktiske vil bli tilpasset den sammenslåtte organisasjonens arbeid.

4. Det er understreket at arbeidet i samiske miljø, inkludert på Kola, skal fortsettes og styrkes, og at samisk språk brukes. Det blir derfor tilsatt en leder for arbeidet på Nordkalotten. Samemisjonens radioarbeid i Finnmark vil også fortsette. Samemisjonens eierskap i Alta folkehøyskole er tenkt overført til den sammenslåtte organisasjonen.

5. Det er målet å videreføre den faste givertjenesten i «nye» Misjon Sarepta, og overføre abonnentene i Samenes Venn til Sareptanytt og utvide dette bladet. Intensjonen er også at Samemisjonens foreninger skal fungere videre som gode arbeidsredskaper, og at leirstedene drives videre.

6. Samemisjonens eiendomsmasse er tenkt samlet i et eiendomsselskap eller som en avdeling i organisasjonen, slik at man får en god og oversiktlig forvalting med tanke på misjonens økonomi. Dette gjelder også øvrig kapitalforvaltning. En del av bygningsmassen vil bli gjennomgått med tanke på utnyttelsen av disse.

7. De tilsatte i Samemisjonen vil få tilbud om å bli med i den «nye» organisasjonen.

8. Siden den sammenslåtte organisasjonen vil bygge på Sareptas organisasjonsstruktur, vil sammenslåingen i liten grad få konsekvenser for nåværende ansatte i Sarepta eller på eksisterende arbeid, men det vil føre til en styrking og utvidelse av arbeidet.

9. Det er flere praktiske og formelle sider ved en sammenslåing som det vil ble arbeidet videre med fram mot avklaring/vedtak under Landsmøtet for Samemisjonen i sommer, og dersom sammenslåing blir vedtatt, må alle konsekvenser av det på plass til tidspunktet for sammenslåing.

10. Sammenslåingen er tenkt fra 1/1 -21, om Samemisjonens Landsmøte slutter seg til intensjonsavtalen. Fra sammenslåingstidspunktet vil to av de nåværende styremedlemmene i Sarepta gå ut og bli erstattet av to som Landsstyret i Samemisjonen utpeker. Etter det vil styreoppnevningen gå på ordinær måte i samsvar med vedtektene.

Formann Johannes Kleppa
Daglig leder Hans Bergane