Hva skjedde før stiftelsen av Sarepta?

Opprettelsen av Sarepta har sin bakgrunn i en sterk nød i møte med den virkelighet som man har blitt kjent med sør i Europa og nord i Afrika, hvor det er minimalt med evangelisk virksomhet.

Allerede for to år siden tok Jan-Tore Olsen kontakt med NLM for å høre om det var mulig for NLM å tenke en oppstart av arbeid sør i Europa og derfra misjon inn mot Nord-Afrika. Han fikk da til svar at arbeid sør i Europa ikke lå i NLMs strategier, og at planene for oppstart av arbeid i Nord-Afrika var kommet så langt at det ville være uaktuelt å tenke et arbeid drevet mot nordafrikanere, med base i Sør-Europa.

Jan-Tore Olsen opplevde det stadig vanskeligere å slå seg til ro med at så utrolig mange sør i Europa lever sitt liv i uten reell mulighet til å bli kjent med evangeliet. Høsten 2013 gav han beskjed til Fjellheim om at han kom til å si opp sin stilling fra sommeren 2014. Han ble imidlertid oppfordret til å søke permisjon, i stedet for å levere oppsigelse.

I januar 2014 hadde Jan Tore Olsen og Hans Bergane den første ordentlige samtalen om et evt. misjonsarbeid sør i Europa. På dette tidspunktet var det 8 måneder siden Hans Bergane hadde gitt beskjed til sin arbeidsgiver, NLM sørvest, om at han ikke kom til å fortsette ut over de to årene han var ansatt (med pendlerordning). Hans og familien hadde kommet til at dette totalt sett var best. I januar 2014 ble ny etterfølger etter Hans Bergane offentliggjort.

Det var først i midten av mars 2014 at Jan Tore og Hans bestemte seg for å arbeide videre med tankene om oppstart av en forening, dersom et arbeid sør i Europa ikke kunne bli et arbeid i NLM. NLM sin ledelse ble kontaktet i siste halvdel av mars med spørsmål om vi kunne få til et møte for å samtale om dette arbeidet som vi hadde tro for å starte sør i Europa. Vi hadde da noe telefonkontakt for å finne et tidspunkt for et møte, men vi fikk også snakket litt om hva saken dreide seg om. NLM sin ledelse ville svært gjerne ha noe skriftlig og ba om det. Tidlig i april sendte Jan Tore over et 5 sider langt dokument til NLMs ledelse som beskrev de tankene/planene som vi hadde. Jan Tore gav klart uttrykk for ønske om at dette dokumentet måtte presenteres for hovedstyret på deres aprilmøtet 2014.

Jan Tore og Hans hadde SKYPE – møte med NLM ledelsen i siste halvdel av april 2014. NLM sin ledelse var klar på at; det i NLMs strategi ikke lå noen planer for misjonsvirksomhet inn mot Europa. Dette aksepterte Jan Tore og Hans, og de uttrykte samtidig at de hadde forståelse for at NLM ikke bare kan starte, starte og starte nytt arbeid i mange nye land.

I april 2014 ble enkelte personer forespurt om de kunne tenke seg å sitte i et evt. styre for et nytt arbeid. En av disse var Johannes Kleppa som nå er formann i Sarepta. Han ville svært gjerne at et evt. nytt misjonsarbeid helt fra starten av skulle ha tette bånd inn mot NLM, derfor hadde han en mailveksling med NLM sin ledelse om saken. I denne mailvekslingen takker NLMs ledelse for «at dere alle har vært ryddige og åpne om planene om å starte en ny forening for misjon i Spania». Videre sier NLMs ledelse at de «har respekt for at Gud kan kalle enkeltmennesker til spesielle tjenester, og verken kan eller vil si at Jan Tore og Hans ikke kan ha fått et særskilt kall her».
NLMs ledelse ønsker Jan Tore og Hans «Guds rike velsignelse over liv og tjeneste også når de forlater NLM. Men stadig med en undring over at de ikke vil fortsette tjenesten i en sammenheng med så mange, rike muligheter som i NLM». Dette ble skrevet fra NLMs ledelse i slutten på april 2014.

I mai 2014 prøvde Jan Tore og Hans å finne en dato for et evt. stiftelsesmøte. I utgangspunktet var det tenkt at dette skulle være i slutten av juni, men eneste datoen vi fant, som passet for alle før sommerferien, var 24.mai. Selv om det ble satt av en dag til dette møtet så var det ingen selvfølge at det ville bli noen stiftelse av Misjon Sarepta denne dagen.

Den 22. mai orienterte Hans Bergane sin nærmeste overordnede, Raymond Bjuland, om planene med oppstart av misjon inn mot Sør-Europa. Hans sa da til Raymond at han ville orientere regionstyret om dette i møte den 10. juni. Thor Fremmegård som var Jan Tore Olsen sin nærmeste overordnede, var orientert om planene fra april av.

Sarepta ble stiftet den 24. mai 2014, og styret vedtok samme dag å ansette Hans Bergane og Jan Tore Olsen fra 1. august 2014. Begge to var på dette tidspunktet ansatt i NLM. I utgangspunktet ønsket Jan Tore og Hans at offentliggjøring om Sarepta og arbeidet inn mot Sør-Europa skulle drøye så lenge som mulig. Styret vurderte det imidlertid slik at det var bedre at det ble offentliggjort i starten av juni enn at det begynte å sive ut med «jungeltelegrafen». Derfor kom offentliggjøringen i starten av juni 2014.

Det ble en del sterke reaksjoner blant ledere i NLM og i blant enkelte i «misjonsfolket» etter oppslaget avisen Dagen hadde den 5. juni 2014. Generalsekretæren i NLM var intervjuet av avisen Dagen i forbindelse med opprettelsen av Sarepta. I følge Dagen mente generalsekretæren at det var «problematisk» at to så sentrale arbeidere i NLM startet en ny virksomhet. Ordet «problematisk» var et ord som generalsekretær i NLM, ifølge ham selv, aldri hadde brukt. (4. feb. 2020 ble vi gjort oppmerksom på, av journalisten som skrev i Dagen,  at generalsekreter hadde fått stykket til sitatsjekk og ikke kommet med kommentar)

Utover sommeren og høsten 2014 er det blitt sagt en del om Sarepta som ikke er korrekt. Det er en del som sier at dette arbeidet er blitt startet i opposisjon til NLM. Det er ikke riktig. Hans Bergane og Jan Tore Olsen har hele tiden sagt det motsatte. Begge to har vært klinkende klare på at de fremdeles er glad i alt det gode arbeidet som NLM driver. Den samme holdning har også styret i Sarepta. Vi har prøvd å formidle dette på møtene som Sarepta har hatt høsten 2014.

Det er noen som sier at dette med Sarepta kom som «lyn fra klar himmel» på ledelsen i NLM. Det sies at det «var ingen kontakt mellom initiativtakerne og NLMs ledelse i forkant av opprettelsen av Sarepta». Dette er, som vi ser ovenfor, ikke korrekt. Derfor er det at vi i Sarepta nå ønsker å si noe om den kontakten som var med NLMs ledelse forut for stiftingen av Sarepta.

På bakgrunn av tidligere praksis i NLM og samtalene/mailvekslingene i forkant av stiftelsen av Sarepta, tenkte ikke vi i Sarepta på at det kunne være kontroversielt at det ble offentliggjort før 1. august hva Hans Bergane og Jan Tore Olsen skulle gjøre fra høsten av. Dersom vi hadde visst at det ville bli reaksjoner på offentliggjøringstidspunktet, ville vi selvfølgelig ha ventet til nærmere ferien.
I pressemeldingen som ble sendt ut burde det også stått at evt. spørsmål kunne stilles til styrets formann, og ikke til Hans Bergane.
For at arbeidet skulle komme inn i ordnede former i forhold til det offentlige, ble Sarepta registrert i Brønnøysundregisteret i løpet av sommeren 2014. Bankkonto ble åpnet en av de siste dagene i juli, men Sarepta startet ikke opp sitt arbeid før 1. august 2014.

Ser fremover
NLMs ledelse møtte Johannes Kleppa og daglig leder i Sarepta i begynnelsen av januar 2015. Det var et positivt og tillitsskapende møte som gjør at vi tror at ting vil normalisere seg ganske snart. Det var en god tone og det var åpenhet.
Nå er vi, sammen med NLMs ledelse, blitt enige om å se framover og prøve på å være konstruktive. Vi har forståelse for at NLM trenger å ha visse retningslinjer for sine ansatte forkynnere i forhold det å ta på seg oppdrag eller annet arbeid i arbeidstiden og ferien hos andre organisasjoner eller arbeidsgivere. Disse bør være like og gjelde overfor alle andre organisasjoner/arbeidsgivere. Sarepta bør ikke særbehandles.
Vi i Sarepta vil fortsette med å holde en åpen og ryddig linje i forhold til NLM. Det er av avgjørende betydning at alle vi i bedehuslandskapet som vil stå for bibeltroskap, hjelper og oppmuntrer hverandre.
Alle som er født på ny, er på Seierherrens lag. De har gitt sitt hjerte til Jesus Kristus og de har fått Den Hellige Ånd, som gjør at de bindes sammen til ett folk. Guds folk. Dette folket gleder seg over sine søsken som det går vel med og sørger over sine søsken som lider.

Sarepta har nå i snart et halvt år vært i virksomhet. Vi har hatt møter mange steder i Norge og i Spania. Sarepta har ett fokus. Vi ønsker å legge til rette for at mennesker får møte Guds Ord. Selv om vi har et hovedfokus på arbeid inn mot Sør-Europa og Nord-Afrika, vil vi gjerne være med på å legge til rette for møtevirksomhet i Norge også. Dette håper vi vil kunne være med på å styrke det lokale kristne arbeidet i bygd og by.

Dette stykket ble lagt ut på Sarepta.no 02.02.15

One thought on “Hva skjedde før stiftelsen av Sarepta?

Comments are closed.