Fødselstall og kristen etikk

Fødselstallet stuper i Norge. På bare 10 år, er de gått ned fra 1,78 til 1,40 barn pr. kvinne. For at befolkningstallet skal opprettholdes, kreves det at tallet er på 2,1. Til tross for at folkemengden har økt de siste 10 år, fødes det likevel færre barn enn for 10 år siden. Gjennomsnittsalderen for en kvinne å få sitt første barn, er nå over 30 år, for far er det over 32 år.

Vi må like til 1970-tallet for å finne en fødselsrate på over 2,1 i Norge. Men det kan bli verre. Landet som har den laveste fødselsraten i verden i dag, er Sør Korea. Der synker fødselstallene for hvert år. Nå er de på 0,72. Folketallet synker, og andelen eldre øker for hvert år. Fortsetter det slik, vil 9 av 10 personer i Sør Korea være over 65 år om et par 10-år. Vi bare aner hvor krevende det vil være for et land å håndtere en slik eldrebølge!

Thomas Malthus var en engelsk økonom. Han varslet rundt år 1800, at verden går mot en ukontrollert befolkningseksplosjon. Denne vil føre til matmangel og nød. Vi må begrense barnefødsler, var hans budskap. Det er gått noen år siden det. På 1800-tallet var det rundt 1 milliard mennesker på jorden. I 2022 passerte vi 8 milliarder. Så han hadde rett i at verden blir mer folkerik. Men han hadde ikke rett i at det førte til fattigdom. Det er mindre fattigdom i dag enn på 1800-tallet.

Men Malthus sine tanker er en av årsakene til at befolkningen synker. Klima-aktivister lovpriser Malthus. Færre barn løser framtidens klimaproblem. Mennesket er som parasitter på denne jordkloden. Røster fra disse grupper sier at det er nesten umoralsk å få barn. Andre er så redde for framtiden at de ikke våger å få barn.

Matrialismen er en annen årsak. Det å eie ting er blitt mer verdifullt enn en stor familie. Vi har ikke råd til å ha mange barn. Barna skal heller ikke skille seg ut fra andre barn, og da strekker ikke inntekten til om vi skal ha flere barn.  Ønsket om en høy levestandard, gjør også at vi må bruke mye tid på å tjene disse pengene. Og vi skal også delta på alle mulige fritidsaktiviteter og opplevelser. Vi har ikke tid til å følge opp mange barn!

Feminismen er en tredje årsak. Feminismen hadde en intensjon om å fremme kvinnens sak. Den skulle gi kvinnen frihet, het det. Men feminismen har på mange måter vært en ulykke for kvinnen. De har sett på mannen og mannens liv som ideal for kvinnens frihet. Kvinnen skal bli som mannen, like sterk som han og gjøre de samme tingene, arbeide like mye og tjene like mye. Det meste av dette er ikke galt i seg selv, men det genuint kvinnelige er blitt borte på vegen. Det er nemlig noe bare kvinner kan. Det er å føde barn. Det er den store gave Gud har gitt kvinnen. De kan bære livet i sin mage og die barnet fra sitt bryst. Det er blitt nedvurdert, og husmor-rollen har ingen status lenger. Det er livet der ute, utenfor hjemmet, som teller, ifølge feminismen.

I tillegg har vi en grunn som er vanskelig å finne årsaken til. Menns sædkvalitet er blitt betydelig dårligere de siste 20 årene. Forskerne har ikke helt funnet årsaken. Men dette, kombinert med at vi kommer senere i gang med fødsler, gjør også sitt til at fødselsraten stuper.

Men den mest smertefulle årsaken til de lave fødselstallene, er abort. Tallene er høye, og de er stigende.

Vi lever altså i en kultur som er i ferd med å utrydde seg selv. Det går fort. Noen beregninger viser at vi bare vil være rundt 1,5 millioner nordmenn i år 2100. Dette er en enorm krise. Men den blir nesten ikke snakket om.

I 1. Mosebok 1-2, ser vi hvordan Guds tanker om livet er. Ekteskapet blir innstiftet først. Deretter befaling om å bli mange. Til sist befalingen om å legge jorden under seg.

Gud vil at mannen skal forlate sin mor og far og holde seg til sin hustru. Dette er et gudgitt kall. Å holde seg til, vil si å gifte seg med henne juridisk og offentlig. Det vil også si å elske, ære og være trofast mot henne. 1 av 3 mødre i Norge er gift. 2 av 3 starter altså ikke slik Bibelen befaler. Det er viktig å holde fram at Bibelens bud ikke bare er forslag og anbefalinger. Det er bud. Det er Gud som en dag vil krever oss til regnskap. Han vet hva som er best både for foreldre, for barnet og for hele samfunnet.

2. Fyll jorden og bli mange

Barn er så det første oppdraget Gud gir. Før arbeidet. Før kulturoppdraget. Det verdsettes enormt høyt av Gud. Det er et kall og en befaling. Fyll jorden. Nå er det mange årsaker til at en kvinne ikke kan få barn. Den mest opplagte er selvsagt at en må finne seg en mann å gifte seg med. Andre kan være helsemessige årsaker. Men enhver kvinne skal ønske å få barn. En lengt etter å få barn, er nedlagt i oss og villet av Gud.

Og enhver mann skal på samme måte glede seg over familien, og se på den som sitt høyeste gode. Barn er en gave fra Herren, sier salmisten. Her viser en kristen far sin sanne fromhet. Familien må gå foran karriere, status, båt, bil og hus.

Men det er krevende å oppdra barn. Det er krevende å være mor. Og det er krevende for ekteskapet å samarbeide om dette. Det vil si. Det er ikke så altfor vanskelig egentlig. Det er også enormt mye glede med det. Det vanskelige er når en skal gjøre alle andre ting samtidig. Det må prioriteres.

En kan ikke arbeide like mye som andre, ha samme levestandard, like mange ferier og opplevelser, trene like mye og være like oppdatert på sosiale medier.

Vi kalles til å gå en annen veg enn verden. Kulturen som råder der, beviser med fødselstallene at den ikke er bærekraftig. Vi trenger å løfte fram familien, verdsette morsrollen og støtte alle som prioriterer heim framfor arbeid.

Ole Andreas Meling