Tanker etter en møtehelg i Bykle.

Når jeg kom på fredag var det fint å se den store, flotte kirken opplyst med tanke på at her skulle Guds Ord forkynnes.

Det er ikke mange ganger jeg har fått anledning til å tale i en kirke.  Her ble jeg møtt med flott musikk og folket kom for å høre Guds Ord.

Tema for møtene var tekster fra begynnelsen av Johannes Evangeliet, Ordets makt og Ordets virkekraft inn i det enkelte menneskelig med utgangspunkt i Samtalen mellom Jesus og Nikodemus og samtalen med kvinnen ved Sykars brønn.

Vi talte første kveld om Ordets makt både i skapelsen og i åndslivet fra Johannes kapitel 1. 

«Ordet er evig og uten begynnelse, for da alle ting tok sin begynnelse, da var det der allerede»   Luther

 Joh 1,13 «De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.»

«Her ser vi altså hvordan evangeliet forkaster alt det som blod, kjød, natur, fornuft, kunst, lære, lov og fri vilje med alle sine krefter formår, for at ingen skal tillate seg ved sin lære, gjerninger, kunst og fri vilje å hjelpe noe menneske på jorden til Guds rike.  Alt skal forkastes og bare den guddommelige fødsel etterjages.»  Luther.

Her stanset vi tre dager om dette viktige emne, at menneske må bli født på ny.  Å bestemme seg for å bli en kristen er ikke det samme som at du er en kristen.  Guds Ord og Ånd er helt fundamentalt viktige for at det skal smelte sammen med oss og vi blir nye mennesker ved at Kristus blir vårt liv og vår redning. 

Å tale til vekkelse inn i den kristne forsamling har blitt noe av mitt kall. Jeg merker store forskjeller i forsamlingene hvordan vekkelsesbudskapet blir tatt imot eller det blir omadressert til andre.  Her er en risiko for at jeg ikke ser rett, men likevel, vekkelsens budskap har trange kår i Norge.

Jeg tror at vi har blitt mye mer temabasert og mindre vekkelsesorientert i vår forkynnelse.  Jeg håper jeg tar feil.

I Bykle talte vi til den lille flokk med spørsmål om noen av oss som var der var utenfor gjenfødelsens under i våre liv.  Slik jeg har lest skriften er det en plikt som en forkynner har til å forkynne så skarpt at den som vil være en kristen skal bli klar over om han eller hun er innenfor eller utenfor Guds rike.

Sjelesorgen fra talarstalen skal være så varm og ekte at de som hører blir dratt inn i gjenfødelsens under.

Inspirasjonskilden til en av de mest kjente salmene og sangene vi har, kommer fra Setesdal.  «Det er makt i de foldede hender» av Trygve Bjerkreim.  Inspirasjonen til Sangen fikk han da han satt og hørte Misjonær Jon Berg i Misjonsalen i Oslo.  Han sa i talen sin i 1954:  «Fronten med dei falda hender er den veldigste stormakt i verda».  Dette ble skrevet ned på et blomsterkort av Trygve Bjerkreim. Ei natt i 1955 våkna han og tenkte på setningen fra talen.  Den natta ble denne sangen født.  Når ønskekonserten hadde vært 25 år på lufta var det denne sangen som hadde vært  mest ønsket av lytterne gjennom 25 år.

Jon Berg kom fra Berg i Setesdal.  Bakgrunnen for den kjente sangen var ukjent for flere her oppi Setesdalen.    

I dag vil jeg takke dere som har fått den nåde å be.  Som ber konkret for noe som Gud har fått lagd på ditt hjerte i Guds rike.  All bønn starter hos Gud og han gir deg del i sin smerte og nød.  Da ber du i sannhet.  De bønnene blir samlet i gullskåler i Himmelen og sendt tilbake til jorden med velsignelse. 

Jeg merker ofte når jeg forkynner Guds Ord i Sarepta sin regi at det er en åpenhet og velvilje for Ordet, selv om det er skarpt og ransakende.  Jeg tenker at her er det en Åndens sammenheng mellom bønn og Guds velsignelse, igjen takk for at du er tro i kallet du fikk. 

Sak 12,10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.

Også i Setesdalen opplevde jeg det som jeg også siterte fra Christian Scriver sin bok sjeleskatt:

«En synders omvendelse og gjenfødelse er alene Guds gjerning.  Du kan lappe så godt du vil og rense karet så godt du kan, hjertet er like urent.  Bare Kristi blod kan trenge gjennom til sjelens innerste grunn, og bare den Helligånds ild kan oppbrenne syndens smuss og føde deg på nytt så du får et nytt navn, et nytt liv, ny kraft og et nytt sinn.  Der finnes intet større under på jord og i Himmel enn en omvendt synder».

Bykle Hotel var en flott plass å overnatte.  Eier av hotellet var resepsjonist, laget mat, bar opp bagasjen og jeg var eneste gjest.  En takk til Hotellet for stor gjestfrihet.  Det var interessant å høre historien om hotellet, hvordan han hadde drevet det i nesten 20 år med tilfredsstillende resultat.  På lørdag formiddag kom han med tilbud om at jeg kunne få kjøpe hele hotellet.  😉

Lorents Nord-Varhaug