Kære Venner i Sarepta

Vi vil gerne takke alle, som har bedt for os igennem de sidste par år. Det har været tiltrængt, og det er blevet hørt. Det er vi helt overbeviste om.

Hilsen
Først vil vi hilse Alle Sareptas venner med et vers fra Rom 2,16.:”..på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus.”

Hvor er det godt at Jesus bor skjult i den kristne. Når vi ser os selv fejle eller er direkte svigefulde, så må vi søge Guds lys og nåde, syndernes forladelse i blodet, som renser os fra al synd. Jesu blod. Vi må lade evangeliet gælde; at Jesus skænker os sig selv og tager bolig hos os ved troen. Uanset, hvor skjult han er i dit liv, så vil Gud dog dømme dig efter det, som lever skjult hos dig.

Du skal dømmes efter det som du sætter din lid til. Det vil på den yderste dag vise sig at uanset, hvor fromt du førte dit liv i tanke, ord og gerning så var synden altid med.

Den oplevelse kender den kristne bedre end nogen, for Jesus bor i hans hjerte og oplyser hjertets dybe syndighed. Ligesom den kristne så ser Gud også på det som skjuler sig i mennesker. Han ser dog ikke først og fremmest efter synden, men om Frelseren er der. Det som Gud søger efter i dit liv, er Jesus som din frelser.

Vil du være din egen frelser, så vælger du fortabelsen frem for livet. Jesus er mægtig til at frelse dig, ikke ved at gøre dig from, men ved at bo i dit hjerte ved troen og være din frelser. Lad dit hjerte være i Lyset. Sådan lader du Jesus bo i dig. Nu og i evighed.

Rom 2,16.:”..på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus.”

Orientering
Som I allerede er blevet informeret om, stoppede jeg (Johannes) som ansat første oktober 2019. Jeg mente at jeg ikke var den rette i opgaven. Ledelsen var dog ikke enig med mig. Maria og jeg mente derimod at det både ville være til gavn for Sarepta og for os. Vi føler dog stadigvæk at vores plads er her.

De lokale bekendtskaber
Vi har i tiden frem til nu gjort os nogle bekendtskaber som vi ønsker, skal høre mere om Jesus og nåden i ham; vores synders forladelse til tro og frelse. Derfor håber vi at I fortsat vil bede for os som familie. Bed om at Gud, som skaber vækkelse, vil forbarme sig, ikke bare over dem vi kender, men også landet Spanien så stort og tomt det er uden deres frelser. Vi er i forventning til Herren.

Sarepta som en lampe til liv i Spanien
Man skal ikke være her længe for at se at Sareptas arbejde gør en uhyre stor åndelig forskel her i landet. Sarepta er en bastion midt på Djævelens hjemmebane. Vi må forvente at han aktivt modarbejder os, derfor er forbønnen også så meget mere vigtig. Der er stadig flere, som finder Sarepta. For dem er Bibelcentret en lampe, der formidler Lyset og Livet, til fornyelse og rodfæstning direkte ind i den enkeltes liv.

Fremtiden med Sarepta
Jeg har haft møde med Arild og tilbudt enkelte undervisningsrækker til foråret som jeg evt. skal holde når planen er lagt. Vi skal senere tale sammen om efteråret 2020 og se om jeg kan bidrage noget der. Det må i også gerne huske i forbøn.

Hans har sagt at vi fortsat får lov at dele vores bønneemner med Sareptas bedegrupper, og det er vi selvfølgelig meget taknemlige for.

Tak til Sarepta
Til slut vil vi gerne række en stor tak til Sarepta, som viste os så stor en tillid at de bragte os herned, hjalp os ind i sproget og gav os, hvad vi behøvede i en svær begyndelse. Tak også for den tillid i viste mig ved at lade mig tale Ordet på bibelcentret. Vi tror at det har været det rigtige for os og håber også at det må have været til berigelse for nogle af eleverne. Tak at I har været løsningsorienteret og handlingsparate når I er blevet opmærksomme på vores udfordringer i dagligdagen. Vi håber at vi kan være til støtte for jer i fremtiden og omvendt.  

Med venlig hilsen
Maria og Johannes Thorlund
Alfaz Del Pi, 10/12-2019