Åndskraft

«Forkynnelse er å vekke opp døde», sa misjonær Asbjørn Aavik. Det er mer enn pedagogikk, talegaver, fengende opplegg og vennlige møteverter». Kristendom er noe mye mer enn å bli aktiv i en kristen menighet, være enige i kristne verdier, tro på Gud og be sin aftenbønn.

Forskjellen på religiøsitet og kristendom kan sies slik: Religiøsitet er menneske verk, kristendom er Guds verk. Religiøsitet er skapt av mennesket, kristendom er en frukt av Guds kraft. «Enhver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot og kastet på ilden.» Matt 15,13

Aldri sies dette så klart som i uttrykket «Dere var døde, men er blitt levende», i Ef 2,1. Også Nikodemus trengte undervisning i dette. Den som er født av kjød, er kjød. Det som er født av ånd, er ånd.

Noen mener seg å se denne kraft når såkalte overnaturlige hendelser skjer, som helbredelse, ukontrollert latter, mennesker faller i bakken, tungetale osv. Mye av dette kan også fremmede åndsmakter få til. Leser du Efeserbrevet, vil du se at den store manifestasjonen av Guds kraft, er at døde blir levende. Åndelig døde blir åndelig levende. Mennesker blir født på ny. Hvordan kan vi se denne kraft virksom?

Personer som før spottet Jesu navn, elsker nå dette navn. Før var de gjerne likegyldige til sin sjels frelse, nå er det ingenting som er mer om å gjøre. Før var det verden og de timelige ting som betydde alt, nå er det himlen og menneskers frelse som er blitt viktigst. Før kunne du ikke tenke deg å innrette ditt liv etter Guds Ord, nå vil du gjerne både tenke og handle etter Guds Ord. Og det er din smerte at du ikke klarer det! Før satte du stygge merkelapper på kristne, nå lider du selv spott for Jesu navn. Nå er du takknemlig for å tilhøre dette folk.

Jo, i sannhet. Denne kraft har forandret liv. Den har forandret famlier. Ja, når den får virke over tid, så forandrer den nasjoner. Det er en voldsom kraft!

Har du selv erfaring med denne kraft i ditt liv? I såfall? Hvilket redskap brukte Gud til det i ditt liv. Jeg tror ikke jeg tar mye feil, om du må si at redskapet han brukte var skrøpelig. Du kan nok finne både feil og mangler ved det. Men ordet, vitnesbyrdet dette skrøpelige redskapet fikk bringe, det virket kraftig på deg.

I dag vender vi oss til markedsføring, til underholdningsindustri, talk-show og talekunst. Vi er opptatt av å få flere aktive i kristent arbeid. Men ingenting av dette skaper liv.

Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren hærskarenes Gud. Mange ganger må Gud ydmyke oss og gjør vårt eget arbeid kraftig til skamme før vi lærer denne vanskelige lekse!

Paulus hadde lært den og sier: 2. Kor 10,4 Våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige forGud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Slik virker Åndens kraft!

Hvor nødvendig er vel ikke denne kraft! Vi trenger virkelig å be på våre knær om at denne kraft må få virke gjennom våre liv som tror!