Retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende atferd

I ett års tid har Misjon Sarepta arbeidet med retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende adferd. En arbeidsgruppe bestående av Berit Helgøy Kloster, Stein Solberg og Egil Morland har utarbeidet et forslag til retningslinjer i Misjon Sarepta. Ingen i denne arbeidsgruppen har noen tilknytning til Misjon Sarepta sitt arbeid. Retningslinjene er Misjon Sarepta sitt ansvar og vil bli vedtatt på et styremøte over sommeren. Slike type retningslinjer vil fra tid til annen trenge revisjon.

Ekstern gruppe skal behandle eventuelle saker
Misjon Sarepta kommer til å opprette en ekstern, kompetent gruppe til å ta hånd om eventuelle saker som vil komme inn under kategorien «grenseoverskridende adferd». Denne gruppen skal ikke ha noen nær relasjon verken til Misjon Sarepta eller eventuelle personer som melder inn en klage om grenseoverskridende adferd fra en ansatt, frivillig medarbeider eller tillitsvalgt i organisasjonen.

Daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, er glad for at styret i Misjon Sarepta vil at behandlingen av slike vanskelige saker ikke skal foretas av ansatte, i kraft av sin stilling eller fremskutte posisjon i organisasjonen, men av en ekstern, kompetent gruppe som ikke har bindinger til verken ansatte/frivillige/tillitsvalgte eller anklagere. Dette mener daglig leder er veldig klokt. Det er dessverre ikke bare i politiske organisasjoner det kan oppstå «maktkamper» der uheldige «dommer» blir felt på sviktende grunnlag. Erfaringen med menneskenaturen sier oss at faren ligger snublende nær for oss til å beskytte en nær og god medarbeider som en har mye og god relasjon til. Samtidig er faren like overhengende for at man kan komme til å felle en hard og feilaktig dom over en medarbeider som man kanskje over år har hatt et anstrengt forhold til. Det at styret ser det som uheldig om daglig leder får for mange roller i en sak, fordi det skaper en uheldig maktkonsentrasjon der ingen kan overprøve daglig leders vurdering og skjønn……. er undertegnende helt enig i.  På denne bakgrunn er jeg svært takknemlig for at Misjon Sarepta sitt styre har sagt at det er en ekstern, kompetent gruppe som i første omgang skal behandle slike saker. Når det gjelder arbeidsgiveransvaret så kan ikke daglig leder overlate det til andre.

Takknemlige
Styret i Misjon Sarepta er takknemlige for det arbeidet som arbeidsgruppen har lagt ned i forbindelse med de nye retningslinjene. I disse retningslinjene kommer det frem nyanser og drøftinger som er viktige. Styret ser ikke bort fra at andre små organisasjoner vil be om å få kopiere fra disse retningslinjene. Det er allerede kommet forespørsler fra kristne skoler om dette.
Etter sitt styremøte over sommeren vil Misjon Sarepta på sin hjemmeside legge ut både de nye retningslinjene og «Veiledning i møte med mennesker» som er et notat som deles ut til ansatte og frivillige i organisasjonen.

 

HB

One thought on “Retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende atferd

Comments are closed.